top of page

Sports injuries occur differently from sport to sport. Sports injuries are not different from "ordinary" injuries - therefore the term sports injuries can be misleading. What is important is that the goal of rehabilitation after the injury is the return to a specific sport with specific physical requirements. Here it is a good idea to work with a physiotherapist who understands these requirements and can help you with your sports-specific goals.

pexels-barbara-olsen-7869555.jpg

What is a sports injury?

Sports injuries can be many things. Common to the various injuries, however, is that they occur in connection with playing sports. There are basically two types of injuries:

 1. Overuse. These are states where structures become overloaded. This is typically due to the fact that they are loaded too often, too heavily and without the proper recovery compared to what they are used to.

 2. Overload. These are conditions where there is structural damage. It can be, for example, broken bones, torn tendons, etc. This will be trauma of one kind or another, which exceeds the tolerance of the structures involved.

The individual sports injuries can include:

 • Tennis elbow

 • Jumping knee

 • Meniscus injury

 • Shin splints

 • Torn cruciate ligament

 • Damage to the articular lip

 • Sprained ankle

 • Stress fracture (broken bone - typically in the foot)

At Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter we have special experience with sports injuries from the following sports:

 • ice Hockey

 • Golf

 • Injuries in connection with fitness training

 • Basketball

 • Football

 • Badminton

 • Handball

Treatment of sports injuries where there is an overload.

In congestion conditions - ie injuries where there are no damaged structures - you will usually adjust the amount of training slightly down for a shorter period. As the pain begins to subside, one will gradually increase the load and work towards the athlete being able to withstand the demands of the sport.  

A concrete example could be a sprained knee - inflammation of the patellar tendon. Here, the practitioner will be advised to pause activities that include jumps, landings, and hard braking. When the pain level drops and becomes acceptable, heavy strength training of the front of the thigh will typically be introduced. Research has shown that jumper knees - and tendon overload in general - respond very well to this type of training. Training with more explosiveness will gradually be included, such as jumping, changing direction, etc. The training continues with progression towards the athlete's sport.

Treatment of sports injuries where there is structural damage.

In this type of injury, one often talks about acute sports injuries initially. The acute phase is typically the first seven days.  

In the past, the RICE principle (stands for; rest, ice, compression and elevation) has been used to deal with acute sports injuries. Today, it has been changed to treat acute injuries with PEACE & LOVE.

When the injury occurs, PEACE treats:

 • P - Protect: Protect the injured body part for the first few days. However, it is permissible to load the area lightly as it appears to increase tissue healing.

 • E-Elevate: Elevate the area so that it is above heart level. This is done several times during the day and helps to lower the swelling.

 • A- Avoid anti-inflammatory: Avoid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ipren. The inflammation is beneficial for healing, which is why we do not want to dampen it. In addition, NSAIDs have been linked to a number of serious side effects.

 • C - Compression: Be sure to compress the affected area. This helps to limit the swelling.

 • E - Educate: It is recommended that, if necessary, seek advice and guidance from relevant healthcare professionals. This had to be a doctor, physiotherapist or chiropractor.

 

After the first 2-3 days, the sports injury must have LOVE:

 • L - Load: Load is introduced here. This helps to strengthen and heal the damaged structures, as well as the surrounding structures. You should usually start at a lower level than you trained for before the injury.

 • O - Optimism: The psychic component must not be forgotten. Fears and worries have been shown to have an impact on rehabilitation. It is important to remember that pain is a protective mechanism and that we experience pain long before the injury occurs. Therefore, pain in connection with. Rehabilitation very rarely means aggravation of the sports injury, but simply that your body is trying to take care of you.

 • V - Vascularization: Pump the blood around! The faster you can introduce high-pulse training, the better. High-pulse training releases pain-relieving hormones. In this way, you open up the body's own "medicine cabinet".

 • E - Exercise: Exercise prevents future sports injuries. Training helps to increase strength, mobility and stability.

 

It is well known that ice is a regular part of the acute treatment of sports injuries. Treatment with ice does not have good research evidence behind it, which is why it is not included in the latest recommendations. However, many people find that ice can relieve the pain, and here it can of course be useful for the individual.

Do you have a sports injury yourself, or do you know someone who might need help with rehabilitation? Then we are happy to help with your rehabilitation process. At Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter, you always get rehabilitation based on the latest research, so you can return to your sport.

Contact the clinic on 45869400 or write to post@horsholmfys.dk . You can also use our online booking .

pexels-dinielle-de-veyra-4194632.jpg

De enkelte sportsskader kan blandt andet være:

 • Tennisalbue

 • Springerknæ

 • Meniskskade

 • Skinnebensbetændelse

 • Overrevet korsbånd

 • Skade på ledlæben

 • Forstuvet ankel

 • Stressfraktur (brækket knogle - typisk i foden)

 

Hos Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter har vi særligt erfaring med sportsskader fra følgende sportsgrene:

 • Ishockey

 • Golf

 • Skader i forbindelse med fitnesstræning

 • Basketball

 • Fodbold

 • Badminton

 • Håndbold

Behandling af sportsskader: Overbelastning

Ved overbelastningstilstande - det vil sige skader hvor der ikke er tale om ødelagte strukturer - vil man oftest justerer træningsmængden lidt ned i en kortere periode. Når smerterne begynder at aftage, vil man gradvist øge belastningen og arbejde hen imod, at udøveren kan modstå de krav, som sporten stiller. 

Et konkret eksempel kunne være et springerknæ - betændelse i knæskalssenen. Her vil man anbefale udøveren, at sætte aktiviteter der indeholder hop, landinger og hårde opbremsninger på pause. Når smerteniveauet daler og bliver acceptabelt, vil man typisk introducere tung styrketræning af forsiden af låret. Forskningen har nemlig vist, at springerknæ - og overbelastning af sener generelt - responderer rigtig godt på denne type træning. Der vil gradvist blive inkluderet træning med mere eksplosivitet som fx hop, retningsskift mm. Træningen fortsættes med progression frem mod udøverens sportsgren.

Behandling af sportsskader: Strukturskade

Ved denne type skader taler man ofte om akutte sportsskader indledningsvis. Den akutte fase er typisk de første syv dage. 

Tidligere har man benyttet RICE-princippet (står for; hvile, is, kompression og elevation) for håndtering af akutte sportsskader. I dag har man ændret det til, at akutte skader behandles med PEACE & LOVE.

pexels-marta-wave-5876241.jpg

Når skaden opstår, behandles der med PEACE:

 • P - Protect: Beskyt den skadesramte kropsdel de første par dage. Det er dog tilladt at belaste området let, da det ser ud til at øge vævshelingen.

 • E- Elevate: Elevér området så det er over hjertehøjde. Dette gøres flere gange i løbet af dagen og er med til at sænke hævelsen.

 • A- Avoid anti-inflammatory: Undgå anti-inflammatorisk medicin (NSAID-præparater) som fx ipren. Inflammationen er gavnlig for ophelingen, hvorfor vi ikke ønsker at dæmpe denne. Derudover er NSAID-præparater sat i forbindelse med en række alvorlige bivirkninger.

 • C - Compression: Sørg for at komprimere det ramte område. Dette er med til at begrænse hævelsen.

 • E - Educate: Det anbefales, at man, hvis der er behov for det, søger råd og vejledning hos relevant sundhedspersonale. Dette måtte være sig en læge, fysioterapeut eller kiropraktor.

 

Det er velkendt, at is er en fast del af den akutte behandling af sportsskader. Behandling med is har ikke god forskningsmæssigt belæg bag sig, hvorfor det ikke indgår i de nyeste anbefalinger. Dog oplever mange, at is kan lindre smerterne, og her kan det selvfølgelig være brugbart for den enkelte.

Efter de første 2-3 dage skal sportsskaden have LOVE:

 • L - Load: Her introduceres belastning. Dette er med til at styrke og hele de skadesramte strukturer, samt strukturerne omkring. Man bør som regel starte på et lavere niveau, end man trænede på inden skaden.

 • O - Optimism: Den psykiske komponent må ikke glemmes. Frygt og bekymringer har vist sig at kunne have betydning for genoptræningen. Det er vigtigt at huske, at smerten er en beskyttelsesmekanisme, og at vi oplever smerte længe før skaden opstår. Derfor vil smerte ifm. genoptræning meget sjældent betyde forværring af sportsskaden, men blot at din krop forsøger at passe på dig.

 • V - Vascularization: Pump blodet rundt! Jo hurtigere du kan introducere træning med høj puls, jo bedre. Træning med høj puls frigiver nemlig smertedæmpende hormoner. På den måde åbner man for kroppens eget "medicinskab".

 • E - Exercise: Træning forebygger fremtidige sportsskader. Træning er med til at øge styrken, mobiliteten og stabiliteten.

Har du selv en sportsskade?
Eller kender du en der kunne have behov for hjælp til genoptræning? Så hjælper vi gerne med dit genoptræningsforløb.

Hos Hørsholm Fysioterapi & Rygcenter får du altid genoptræning med afsæt i den nyeste forskning, så du kan vende tilbage til din sportsgren. 

Kontakt klinikken på 45 86 94 00 eller skriv til post@horsholmfys.dk 
Du kan også benytte vores
online booking.

bottom of page